Stoykova, Nikoleta. 2021. “BARkod, BarKOD or BARKOD? Bulgarian Speakers and Their Production of Stress”. Philologia 19 (1):25-36. https://doi.org/10.18485/philologia.2021.19.19.3.