Jovanović, V. (2021). Uloga prefiksa meg- i el- u izražavanju glagoskog vida u mađarskom i njihovi ekvivalenti u srpskom i engleskom jeziku. Philologia, 17(1), 1–12. https://doi.org/10.18485/philologia.2019.17.17.1