Zia GluhbegovićZia Gluhbegović (1978), diplomirala je 2001. na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, Katedra za engleski jezik i književnost. Izvesno vreme je radila kao nastavnik engleskog jezika u Centru za strane jezike pri Zadužbini Ilije M. Kolarca, kada je dobila tripartitnu stipendiju Fonda za otvoreno društvo, Univerziteta u Kembridžu i Ministarstva spoljnih poslova Ujedinjenog Kraljevstva, za jednogodišnje magistarske studije 2002-2003. Engleski jezik i primenjenu lingvistiku magistrirala je 2003.na Univerzitetu u Kembridžu. Po povratku u Srbiju, na Univerzitetu u Beogradu nastavila je sa magistarskim studijama iz nauke o književnosti i počela da radi kao asistent-pripravnik za englesku književnost na Filološkom fakultetu u Beogradu. U oblasti njenog interesovanja ulaze odnosi između književnosti i filozofije i istorijski roman.


Bibliografija


 

  • Gluhbegović, Zia: Dženifer Berket. "Francuske feministkinje i angloirski modernisti: Siksu, Kristeva, Beket i Džojs". (Jennifer Birkett. "French Feminists and Anglo-Irish Modernists: Cixous, Kristeva, Beckett and Joyce"). Polja: Časopis za književnost i teoriju. God. L, br. 431. Novi Sad: januar–februar 2005. str. 115–128. [Prevod]

  • Gluhbegović, Zia: D.Dž. Borstin. Amerikanci: Kolonijalno iskustvo. (D.J. Boorstin. The Americans: The Colonial Experience). Beograd, Geopoetika, 2004. 403 str. [Prevod]

  • Gluhbegović, Zia: "The Tarnished Mirror of the World: London in the Intertextual Web of Martin Amis’s London Fields". Literary London Journal. Vol.2, No 2. September 2004. www.literarylondon.org

  • Gluhbegović, Zia: "Pri-povest o Padu u 'Grad na brdu': intertekstualnost i žanr kao teorijski faktori književne kritike (Milton u Americi Pitera Akrojda)''. [''A History of a Fall into 'A City Upon a Hill’: Genre and Intertextuality as Theoretical Factors of Literary Criticism (Peter Ackroyd's Milton in America)'']. Philologia. God. II, br. 2. Beograd: maj 2004. str. 93-102.

  • Gluhbegović, Zia: Margaret Etvud. "Životi pesnika". (Margaret Atwood. "Lives of the Poets"). Polja: Časopis za književnost i teoriju. God. XLIX, br. 428. Novi Sad: april-maj 2004. str. 68-75. [Prevod]

  • Gluhbegović, Zia: "Penelopa Moli i Nausikaja Gerti: dve čitateljke i dva lica animusa". Zbornik beogradske otvorene škole VI/2. Beograd: Beogradska otvorena škola, 2003. str. 36-55

  • Gluhbegović, Zia: "Opet u školu: alternativno obrazovanje". Vreme. 25. juli 2002. str. 32-37.

Izveštaji o usavršavanju i boravcima u instranstvu

Pošto sam dobila tripartitnu stipendiju Fonda za otvoreno društvo, Univerziteta u Kembridzu i Ministarstva spoljnih poslova Ujedinjenog Kraljevstva za jednogodišnje magistarske studije na Univerzitetu u Kembridžu, akademsku 2002-2003. godinu provela sam u Kembridžu, proučavajući engleski jezik i primenjenu lingvistiku. Program Istraživačkog centra za engleski jezik i primenjenu lingvistiku je intenzivan i predstavlja izazovno iskustvo. Uz otkriće psiholingvistike, imala sam priliku i da ovladam osnovima pragmatike i analize diskursa, povezujući ta saznanja sa najnovijim kretanjima u oblasti naratologije i stilistike. Kao rezultat mentorski vođenog istraživanja, napisala sam dva rada. U prvom (''Pesma sirena: prevođenje soničnosti u muzičkom poglavlju Uliksa") primenila sam teorije ikoničnosti zvuka na interpretaciju fonostilističkih efekata u jedanaestom poglavlju Uliksa, poredeći izvorni tekst sa prevodima na francuski i srpskohrvatski jezik. Drugi rad (''Lingvistički pokazatelji mentalne predstave naratora u doživljenom govoru'') istražuje načine na koje se narator manifestuje u svesti čitaoca, bilo kroz eksplicitni iskaz, bilo kroz jezička obeležja čitaočevih prevoda književnog teksta na njegov/njen maternji jezik. Ostali problemi kojima sam se bavila u okviru ispitnih eseja uključuju: tumačenje značenja oblika prostog sadašnjeg vremena kao bliske faktičke modalnosti, uloga koherencije u procesiranju diskursa, jezička komunikacija u Grajsovoj i teroriji relevancije, sociolingvistički izazovi za imigrante pri usvajanju stranog jezika, primena neurolingvističkih nalaza u osvetljavanju problema implicitnog učenja i interfejsa izmedju koncepata i reči. Pored ovoga, učestvovala sam i u grupnim debatama, predstavljajuci I-jezik kao predmet lingvističkih istraživanja i problemske tačke u simboličkim kompjutaciono-reprezentativnim i konekcionističkim jezičkim modelima

Početna stranaČlanovi