dr Gordana Dimković-Telebaković

email: gargatel@verat.net


Gordana Dimković-Telebaković (1953) diplomirala je septembra 1978. godine na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Novom Sadu, grupa Engleski jezik i književnost, magistrirala i doktorirala na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 1979. godine radi na Univerzitetu u Beogradu. Takođe je predavala engleski jezik u Centru za strane jezike Zadužbine “Ilija M. Kolarac”. Od 1993. godine razvijala je četvorogodišnju nastavu engleskog jezika na osnovnim studijama na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu, od 2002. drži dvogodišnju dodiplomsku nastavu engleskog jezika, a od 1999. godine vodi i jednosemestralnu poslediplomsku nastavu engleskog jezika za akademske potrebe. Sada predaje Engleski jezik 1, 2, 3, 4 dodiplomcima i Engleski jezik nauke i struke u oblasti transportnog i saobraćajnog inženjerstva master studentima Saobraćajnog fakulteta. Birana je na Univerzitetu u Beogradu u zvanja predavač, viši predavač, docent, vanredni profesor, a od maja 2014. godine radi kao redovni profesor engleskog jezika na ovom fakultetu. Usavršavala se u Velikoj Britaniji u oblasti savremenog engleskog jezika i primenjene lingvistike na Univerzitetu u Bradfordu, u Centru za moderne jezike, u oblasti engleskog jezika za posebne namene na Univerzitetu u Redingu, u Centru za istraživanja u primenjenoj lingvistici, a na Univerzitetu u Londonu je istraživala sintaksu, semantiku i pragmatiku engleskih adverba. Dimković-Telebaković je član Uređivačkog odbora časopisa ESP Today, čiji je suosnivač i suizdavač Saobraćajni fakultet u Beogradu, i član IATEFL-a (The International Association of Teachers of English as a Foreign Language), ELTAB-a (The English Language Teachers’ Association – Belgrade), ESSE-a (The European Society for the Study of English), Društva za primenjenu lingvistiku Srbije i Društva za strane jezike i književnosti Srbije. Recenzirala je više monografija i udžbenika, i recenzent je časopisa Romanian Journal of English Studies. Učestvuje u projektu Opis i standardizacija savremenog srpskog jezika, koji finansira Ministarstvo obrazovanja, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, i koji se realizuje u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Oblasti njenih naučnih interesovanja su: Engleski jezik za posebne namene (ESP) i Engleski jezik za akademske potrebe (EAP), naročito u oblasti transportnog i saobraćajnog inženjerstva, nastava i učenje ovih vidova engleskog jezika na univerzitetskom nivou, analiza diskursa, analiza žanra, semantika i sintaksa, posebno fuzzy semantika i sintaksa i semantika engleskih i srpskih priloga, kao i semantika i pragmatika glagola u engleskom jeziku. Bavi se i morfološkom strukturom i semantikom engleskih terminoloških složenih leksema, njihovim srpskim ekvivalentima i prevodnim obrascima, i anglicizmima u srpskom jeziku .


Bibliografija


Magistarski rad

 • Dimković-Telebaković, G., „Vaspitni vid nastave engleskog kao stranog jezika”. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 325 str. (objavljen)

Doktorska disertacija
 • Dimković-Telebaković, G., „Savremeni engleski jezik struke i nauke s analizom korpusa iz oblasti saobraćaja”. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 420 str. (objavljena)

Knjige
 • Dimković-Telebaković, Gordana (1993): Jezik i vaspitanje. Beograd: Nauka, 109 str.

 • Dimković-Telebaković, Gordana (1995): English II for Students of the Faculty of Transport and Traffic Engineering. Beograd: Saobraćajni fakultet, 243 str.

 • Dimković-Telebaković, Gordana (1997): Testovi, zadaci i teme iz engleskog jezika. Beograd: Saobraćajni fakultet, 151 str.

 • Dimković-Telebaković, Gordana (1999): Testovi, zadaci i teme iz engleskog jezika, drugo, prošireno izdanje. Beograd: Saobraćajni fakultet, 140 str.

 • Dimković-Telebaković, Gordana (2000): English II for Students of the Faculty of Transport and Traffic Engineering, II izdanje. Beograd: Saobraćajni fakultet, 247 str.

 • Dimković-Telebaković, Gordana (2003): Savremeni engleski jezik struke i nauke. Novi Sad / Moskva: Naše slovo, 355 str.

 • Dimković-Telebaković, Gordana (2003): Testovi, zadaci i teme iz engleskog jezika, treće, prošireno i dopunjeno izdanje. Beograd: Saobraćajni fakultet, 195 str.

 • Dimković-Telebaković, Gordana (2004): English in Transport and Traffic Engineering, III prošireno izdanje. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, 421 str.

 • Dimković-Telebaković, Gordana (2006): Testovi, zadaci i teme iz engleskog jezika, četvrto izdanje. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, 205 str.

 • Dimković-Telebaković, Gordana (2006): English in Transport and Traffic Engineering, IV izdanje. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, 421 str.

 • Dimković-Telebaković, Gordana (2007): Some Explorations in Fuzzy Semantics. Timişoara: Editura Universitǎţii de Vest, 119 str.

 • Dimković-Telebaković, Gordana (2009): English in Transport and Traffic Engineer-ing, V izdanje. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, 421 str.

 • Dimković-Telebaković, Gordana (2009): Testovi, zadaci i teme iz engleskog jezika, V izdanje. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, 205 str.

 • Dimković-Telebaković, Gordana (2010): Some Elements of English Grammar. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, 70 str.

 • Dimković-Telebaković, Gordana (2012): Some Elements of English Grammar, II izdanje. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, 70 str.

 • Dimković-Telebaković, Gordana (2013): English Adverbs in Theory and Practice. Timişoara: Editura Mirton, 108 str.

 • Dimković-Telebaković, Gordana (2013): Studies on English and Serbian Language. Belgrade: Svet knjige, 427 str.

 • Dimković-Telebaković, Gordana (ured.) (2013): Foreign Language in Transport and Traffic Engineering Profession and Science Ð Strani jezik u saobraćajnoj struci i nauci. Belgrade: University of Belgrade, Faculty of Transport and Traffic Engineering. Dostupno na:  

http://www.sf.bg.ac.rs/images/download/dokumenta/Foreign_Language_in_transport_and_traffic_engineering_profession_and_science.pdf

 • Dimković-Telebaković, Gordana (2015) (u štampi): English in Transport and Traffic Engineer-ing, VI izdanje. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, 421 str.

 • Dimković-Telebaković, Gordana (2015) (u štampi): Testovi, zadaci i teme iz engleskog jezika, VI izdanje. Beograd: Univerzitet u Beogradu, Saobraćajni fakultet, 205 str.


Članci i radovi
 • (1993): „Nastavni programi stranih jezika". Nastava i vaspitanje XLII/5, 271-279.

 • (1995): Nove mogućnosti u nastavi engleskog kao jezika nauke i struke". U Zborniku radova Strani jezik struke", Nadežda Vinaver (ured.). Beograd: Udruženje univerzitetskih profesora i naučnika Srbije i Saobraćajni fakultet Univerziteta u Beogradu, 152-158.

 • (1996): Strani jezik i vaspitanje". Nastava i vaspitanje XLV/3, 415-426.

 • (1998): "The Main Features of ESP (English for Specific Purposes)". U Proceedings of the 1st International Congress of Applied Linguistics "Language and Society at the Turn of the XXI Century MALA 98", Ljupčo Stefanovski and Jovanka Lazarevska (eds.). Skopje: Filološki fakultet Blaže Koneski" / Društvo za primeneta lingvistika na Republika Makedonija, 295-300.

 • (1998): „Кultura jezika struke i nauke". Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku XLI/1, akademik Pavle Ivić (ured.), 129-135.

 • (1998): "ESP Acquisition/Learning and Teaching". U Proceedings of the IATEFL-EAST 98 Conference, Constanţa, Romania, August 1998, Reghina Dascăl (еd.). Timişoara: University of Timişoara, 126-135.

 • (1999): „Četvorogodišnja nastava engleskog jezika na nefilološkim fakultetima". U Zborniku radova posvećenom profesoru Ljubomiru Mihailoviću O engleskom jeziku", Ranko Bugarski (ured.). Beograd: Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu, 221-228.

 • (2001): "What is involved in designing a four-year ESP programme for tertiary level technical students?". U 8th International ESP Anti-Conference, St. Petersburg, Russia. Dostupno na: http://spelta.spb.ru/anti-conference/start.html.

 • (2006): "Degrees of Grammaticalness in English". Primenjena lingvistika 7, 123-131.

 • (2006): "Vagueness in English". Romanian Journal of English Studies 3, 101-115.

 • (2007): "An investigation into the internal structure of the verbs of motion". U "Language for Specific Purposes", Conference Proceedings, Igor Lakić and Nataša Kostić (eds.). Podgorica: University of Montenegro, Institute of Foreign Languages, 23-27.

 • (2007): "Integrations and Interfaces of Natural Language Components and Degree Words /Concepts". B.A.S. – British and American Studies XIII, 263-272.

 • (2008): "English Tenses in Use". Romanian Journal of English Studies 5, 113-123.

 • (2009): "Academic Cultural Conventions for RA Introductions". U "Languages and Cultures in Contact", Conference Proceedings, Igor Lakić and Nataša Kostić (eds.). Podgorica: University of Montenegro, Institute of Foreign Languages, 43-48.

 • (2009): "Ambiguity". Romanian Journal of English Studies 6, 324-333.

 • (2009): „Semantička obeležja glagola kretanja u oblasti saobraćaja u engleskom i srpskom jeziku". Zbornik Matice srpske za filologiju i lingvistiku LII/1, akademik Aleksandar Mladenović (ured.), 235-252.

 • (2010): "Semantic Relations". Romanian Journal of English Studies 7, 265-271.

 • (2011): "Aspectual Adverb Distribution and Licensing". Romanian Journal of English Studies 8, 167-175.

 • (2011): "Adverbs in English and Serbian". Primenjena lingvistika 12, 292-301.

 • (2011): Rečenični prilozi u srpskom i engleskom jeziku: uspostavljanje veze između sintakse i semantike priloga". U Zborniku radova sa V međunarodnog naučnog skupa Srpski jezik, književnost, umetnost", Knjiga I, Književni (standardni) jezik i jezik književnosti, Miloš Kovačević (ured.). Kragujevac: FILUM, 207-214.

 • (2012): Struktura uvoda naučnih radova na srpskom jeziku u oblasti saobraćajnog inženjerstva". U Zborniku radova sa VI međunarodnog naučnog skupa Srpski jezik, književnost, umetnost", Knjiga I, Strukturne karakteristike srpskog jezika, Miloš Kovačević (ured.). Kragujevac: FILUM, 541-551.

 • (2012): "Genre Analysis: Changes in Research Article introductions". U English Historical Linguistics 2008: Selected Papers from the Fifteenth International Conference on English Historical Linguistics (ICEHL 15), Munich, 24-30 August 2008. Volume II: Words, texts and genres. (Current Issues in Linguistic Theory, 324, Amsterdam Studies in the Theory and History of Linguistic Science – Series IV). Hans Sauer and Gaby Waxenberger (eds.). Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 255-266.

 • (2012). "Verbal Forms In Specialized Written Discourse". Romanian Journal of English Studies 9/1. Walter de Gruyter eJournals and Versita, 30-37.

 • (2013): "On English Phrasal Verbs and Their Single-Word Equivalents". U Conference Proceedings "Across Languages and Cultures", Igor Lakić and Nataša Kostić (eds.). Podgorica: University of Montenegro, Institute of Foreign Languages, 91-96.

 • (2013): "The semantics and pragmatics of motion verbs in air traffic English and general English". Token: A Journal of English Linguistics 2, John G. Newman and Sylwester Łodej (eds.). Kielce: Jan Kochanowski University Press, 183-205.

 • (2013): O nekim aspektualnim prilozima u savremenom srpskom i engleskom jeziku". U Zborniku radova sa VII međunarodnog naučnog skupaSrpski jezik, književnost, umetnost", Knjiga I, Tradicija i inovacije u savremenom srpskom jeziku, Miloš Kovačević (ured.). Kragujevac: FILUM, 329-337.

 • (2014): "The Dynamics Of English Terminological Compound Lexemes And Their Serbian Equivalents". Romanian Journal of English Studies 11/1. De Gruyter Open, 9-20.

 • (2014): "The Interpretation and Representation of Blurred Words in English". U Going Against the Grain: Essays on Literary and Language Studies, Petar Penda, Željka Babić, Tatjana Bijelić (eds.). Banja Luka: University of Banja Luka, Faculty of Philology, 181-188.

 • (2014): Višeznačnost metaforičkih jedinica u savremenom engleskom i srpskom jeziku u saobraćajnom inženjerstvu". U Zborniku radova sa VIII međunarodnog naučnog skupа „Srpski jezik, književnost, umetnost", Knjiga I, Višeznačnost u jeziku, Miloš Kovačević (ured.). Kragujevac: FILUM, 381-388.

 • (2014): Prevođenje engleskih specijalizovanih složenih leksema na srpski jezik i njihovi prevodni obrasci". U Engleski jezik i anglofone književnosti u teoriji i praksi. Zbornik u čast Draginji Pervaz, Tvrtko Prćić et al. (eds.). Novi Sad: Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, 115-124.

 


Radovi saopšteni na konferencijama
 • Četvorogodišnja nastava engleskog jezika na nefilološkim fakultetima", izložen na Simpozijumu Engleski jezik u nauci i nastavi", Filološki fakultet, Katedra za anglistiku, Beograd, 19-20. maja 1995.

 • Nove mogućnosti u nastavi engleskog kao jezika nauke i struke", saopšten na Savetovanju Strani jezik struke", Udruženje univerzitetskih profesora i naučnika Srbije i Sekcija nastavnika stranih jezika na nefilološkim fakultetima, Beograd, 3. i 4. juni 1995.

 • Kultura jezika struke i nauke", referisan na Okruglom stolu Negovanje jezičke kulture", Jugoslovensko društvo za primenjenu lingvistiku i Filozofski fakultet, Filozofski fakultet, Novi Sad, 21. decembаr 1996.

 • Testiranje u nastavi ESP-a", izložen na Simpozijumu Temelji nastave engleskog jezika", Univerzitet u Kragujevcu i Filološki fakultet u Beogradu nastava u Kragujevcu, Kragujevac, 29. i 30. maj 1998.

 • Neki pristupi ESP-u", saopšten na Savetovanju Metodika nastave stranog jezika struke", Udruženje univerzitetskih profesora i naučnika Srbije i Sekcija nastavnika stranih jezika na nefilološkim fakultetima, Saobraćajni fakultet, Beograd, 13. juni 1998.

 • Glagolski oblici engleskog i srpskog jezika u naučno-stručnom pisanom diskursu u oblasti saobraćaja", referisan na VI simpozijumuKontrastivna jezička istraživanja", Jugoslovensko društvo za primenjenu lingvistiku i Društvo za primenjenu lingvistiku Vojvodine, Filozofski fakultet, Novi Sad, 29. i 30. maj 1998.

 • "The Main Features of ESP (English for Specific Purposes)", izložen na 1st International Congress of Applied Linguistics "Language and Society at the Turn of the XXI Century - MALA 98", Filološki fakultet Blaže Koneski" / Društvo za primeneta lingvistika na Republika Makedonija, Skopje, Makedonija, May 8-10, 1998.

 • "ESP learning and teaching", saopšten na Third EFL Conference IATEFL-East 98, the Ovidius University, Constanţa, Romania, August 27-30, 1998.

 • "An ESP testing model on a four-year undergraduate course", referisan na Seventh TETA Conference, University of Timişoara, Timişoara, Romania, December 4-5, 1999.

 • "What is involved in designing a four-year ESP programme for tertiary level technical students?", izložen na 8th International ESP Anti-Conference, St. Petersburg, Russia, October 18-21, 2001.

 • "A postgraduate ESP Programme", saopšten na 1st ELTAB Conference "Meet the Challenge of Tomorrow", The British Council and English Language Teachers’ Association - Belgrade, Belgrade, May 24, 2003.

 • "Assessing university level ESP students", referisan na ELTA Conference, Sava Centre, Belgrade, Serbia, May 21-22, 2004.

 • "An investigation into the internal structure of verbs of motion", izložen na International Conference "Language for Specific Purposes", University of Montenegro, Institute of Foreign Languages, Herceg Novi, Montenegro, September 23-25, 2004.

 • "A Study of Fuzzy Semantics: Integrations and Interfaces", saopšten na International Conference "English Language and Literature Studies: Interfaces and Integrations – ELLSii 75", Faculty of Philology, Belgrade, Serbia, December 10-12, 2004.

 • "Creating textbooks in ELT", referisan na 3rd ELTA IATEFL Conference, Sava Centre, Belgrade, Serbia, May 6-8, 2005.

 • "Vagueness in English", izložen na British and American Studies XV, University of Timişoara, Timişoara, Romania, May 19-21, 2005.

 • "Knowledge and multimeaningfulness", radionica održana na 4th ELTA IATEFL Conference, Sava Centre, Belgrade, Serbia, May 12-14, 2006.

 • "Integrations and Interfaces of Natural Language Components and Degree Words /Concepts", saopšten na British and American Studies XVI, University of Timişoara, Timişoara, Romania, May 18-20, 2006.

 • "Degrees of Grammaticalness in English", referisan na International Congress "Applied Linguistics Today", Faculty of Philology, Belgrade, Serbia, September 28-30, 2006.

 • "English Tenses in Use", izložen na British and American Studies XVII – in honour of Hortensia P‰rlog, University of Timişoara, Timişoara, Romania, May 17-19, 2007.

 • "Academic Cultural Conventions for RA Introductions", saopšten na International Conference "Languages and Cultures in Contact", University of Montenegro, Institute of Foreign Languages, Herceg Novi, Montenegro, September 16-18, 2007.

 • "Ambiguity", referisan na British and American Studies XVIII, University of Timişoara, Timişoara, Romania, May 22-24, 2008.

 • "Genre analysis: Changes in RA (Research Article) introductions", saopšten na 15th ICEHL (International Conference on English Historical Linguistics), University of Munich, Munich, Germany, August 24-30, 2008.

 • "Semantic Relations", izložen na British and American Studies Conference / XIX, University of the West, Department of English, Timişoara, Romania, 21-23 May 2009.

 • "On English Phrasal Verbs and Their Single-Word Equivalents", saopšten na International Conference 2009 "Across Languages and Cultures", Institute of Foreign Languages, University of Montenegro, Herceg Novi, 4-6 June 2009.

 • "Adverbs in English and Serbian", referisan na III International Congress of Applied Linguistics "Applied Linguistics Today: Between Theory and Practice", Filozofski fakultet, Univerzitet u Novom Sadu, Novi Sad, 31 October – 1 November 2009.

 • "The Verbs of Movement: Semantics and Pragmatics", izložen na International Conference "English Language and Literature Studies: Image, Identity, Reality (ELLSIIR)", English Department, Faculty of Philology, University of Belgrade, Belgrade, 4-6 December 2009.

 • "Aspectual Adverb Distribution and Licensing", saopšten na British and American Studies Conference / XX, University of the West, Department of English, Timişoara, Romania, 20-22 May 2010.

 • "Changes in Surveying Adverbials", referisan na ESSE (European Society for the Study of English) 10 Conference, Universitˆ degli Studi di Torino, Torino, Italy, 24-28 August 2010.

 • "Sentence Adverbs in Serbian and English: Mapping Positions to Interpretations", izložen na V međunarodnom naučnom skupu ,,Srpski jezik, književnost, umetnost" Književni (standardni) jezik i jezik književnosti, Filološko-umetnički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, Kragujevac, 29-30. 10. 2010.

 • "Adverbs and Syntactic Structure", saopšten na International Conference "Philological Research Today", University of Belgrade, Faculty of Philology, Belgrade, 26-27 November 2010.

 • "ESP Textbooks", referisan na II International Conference "Language for Specific Purposes: Challenges and Prospects", Društvo za strane jezike i književnosti Srbije, Sekcija univerzitetskih nastavnika stranog jezika struke, Filozofski fakultet, Univerzitet u Beogradu, Beograd, 4-5. februara 2011.

 • "Current Issues in Adverb Categorization", izložen na The First International Conference on English Studies "English Language and Anglophone Literatures Today (ELALT)", University of Novi Sad, Faculty of Philosophy, Department of English, Novi Sad, 19 March 2011.

 • "Blurred Words in Performance", saopšten na Fifth International Interdisciplinary Conference "Language, Literature, Communication", University of Niš, Faculty of Philosophy, English Department, Niš, 15-16 April 2011.

 • "Verbal Forms in Specialized Written Discourse", referisan na British and American Studies Conference / XXI, University of the West, Department of English, Timişoara, Romania, 19-21 May 2011.

 • "Changes in Research Article (RA) Introductions: A Case Study", predavanje održano na International Conference "Genre Variation in English Academic Communication: Emerging Trends and Disciplinary Insights", CERLIS (Centro di Ricerca sui Linguaggi Specialistici), Universitˆ degli Studi di Bergamo, Bergamo, Italy, 23-25 June 2011.

 • Struktura uvoda naučnih radova na srpskom jeziku u oblasti saobraćajnog inženjerstva", izložen na VI međunarodnom naučnom skupuSrpski jezik, književnost, umetnost" – Strukturne karakteristike srpskoga jezika, Filološko-umetnički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, Kragujevac, 28-29. 10. 2011.

 • "Ungrammatical Sentences Containing English Adverbs", saopšten na British and American Studies Conference XXII, University of the West, Department of English, Timişoara, Romania, 17-19 May 2012.

 • "Challenges of Modern Times Facing Tertiary Level ESP Students", referisan na 4th International Congress "Applied Linguistics Today (ALT4) – Challenges of Modern Times", Faculty of Philology, University of Belgrade, Belgrade, 12-14 October 2012.

 • „Noviji pristupi istraživanju aspektualnih priloga u savremenom srpskom i engleskom jeziku", izložen na VII međunarodnom naučnom skupu „Srpski jezik, književnost, umetnost" Tradicija i inovacije u savremenom srpskom jeziku, Filološko-umetnički fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, Kragujevac, 26-27. X 2012.

 • "The Dynamics of English Compound Nouns and Their Serbian Equivalents", saopšten na British and American Studies Conference / XXIII, University of the West, Department of English, Timişoara, Romania, 16-18 May 2013.

 • "The Representation and Interpretation of Degree Words in English: A case study", referisan na CELLS – Conference on English Studies: Going Against the Grain, the Department of English, at the Faculty of Philology, University of Banja Lukа, 6-8 June 2013, organised in cooperation with the Department of English and Creative Writing, Faculty of Design, Arts and Humanities, De Montfort University (UK).

 • „Višeznačnost metaforičkih jedinica u savremenom engleskom i srpskom jeziku u saobraćaju", izložen na VIII međunarodnom naučnom skupuSrpski jezik, književnost, umetnost" Višeznačnost u jeziku, Univerzitet u Kragujevcu, Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac, 25-26. X 2013.

 • "Multimeaningfulness in English and Serbian", saopšten na British and American Studies Conference / XXIV, University of the West, Department of English, Timişoara, Romania, 15-17 May 2014.

 • "Teaching and Learning English Specialized Compound Lexemes", referisan na III International Conference Language for Specific Purposes: Past, Present, Future, Društvo za strane jezike i književnosti Srbije, Univerzitet u Beogradu – Filološki fakultet, Fakultet organizacionih nauka – Univerzitet u Beogradu, Beograd, 26. i 27. septembar 2014.

 • „Engleski u govornom srpskom jeziku mladih", izložen na IX međunarodnom naučnom skupuSrpski jezik, književnost, umetnost", Filološko-umetnički fakultet Univerziteta u Kragujevcu, Кragujevac, 24-25. X 2014.

 


Predavanja i seminari
 • "ESP and EGP", predavanje održano 26. jula 1997. u okviru ЕSP Summer Programme, na Univerzitetu u Redingu, u Centru za istraživanja u primenjenoj lingvistici, u Engleskoj.

 • "Language and Content in ESP", predavanje održano 28. jula 1997. u okviru ЕSP Summer Programme, na Univerzitetu u Redingu, u Centru za istraživanja u primenjenoj lingvistici, u Engleskoj.

 • "Issues and Approaches in ESP (English for Specific Purposes)", predavanje po pozivu, održano 11. januara 2002, na Winter School 2002, u VI beogradskoj gimnaziji.

 • "Introduction to the 36th IATEFL Conference – plenaries", uvodno predavanje, održano 26. aprila 2002, na ELTAB Gathering-u, u Britanskom savetu u Beogradu.

 • "ESP Today", predavanje održano 26. aprila 2002, na ELTAB Gathering-u, u Britanskom savetu u Beogradu.

 • "Teaching and Testing Your Students", tročasovni seminar, održan 18. juna 2005. u Britanskom savetu u Beogradu.


Recenzije
 • Dimković-Telebaković, G., recenzija udžbenika: Marković, V., English in Civil Engineering, Fakultet tehničkih nauka, Novi Sad, 2004.

Početna stranaČlanovi