Dr Aleksandar Vulet

 

e-mail: a.vuletic@ikom.rs

Aleksandar Vuletić (1970), diplomirao je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, grupa Engleski jezik i književnost. Na istom fakultetu je magistrirao i doktorirao. Predavao je engleski jezik za opšte i posebne namene u više državnih i privatnih škola, uključujući visokoškolske ustanove kao što je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Od 2017. godine u zvanju docenta izvodi nastavu na predmetima Engleski jezik I i Engleski jezik II na Fakultetu primenjenih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. 2011. godine boravio je na Univerzitetu u Kembridžu. Član je nekoliko strukovnih udruženja. Pored predavanja, bavi se prevođenjem. U okviru akcije Sačuvajmo srpski jezik pisao je za dnevni list „Politika”. Oblasti njegovog naučnog interesovanja su: kontaktno-kontrastivna lingvistika jezika za posebne namene, ekolingvistika, glotodidaktika.

Magistarski rad

• Vuletić, Aleksandar (2008): “Engleski jezik bankarstva”. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Neobjavljen magistarski rad.

Doktorska disertacija

• Vuletić, Aleksandar (2013): “Kontakti engleskog i srpskog jezika u oblasti bankarstva i finansija”. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Neobjavljena doktorska disertacija.

Radovi

• Vuletić, Aleksandar (2005): “Planiranje nastave engleskog jezika”. Beograd: Philologia 3, 79-87.
• Vuletić, Aleksandar (2012): “Multistrukovni inercijski sinonimi u srpskom jeziku bankarstva, finansija i osiguranja”. Beograd: Tokovi osiguranja 1/2013, 42-48.
• Vuletić, Aleksandar (2013): “Semantičke transformacije kao izvor slikovitosti jezika bankarstva”. Beograd: Bankarstvo 2/2013, 130-144.
• Vuletić, Aleksandar i Jovković, Ljiljana (2013): “A Summary of Essential Principles for Development of Efficient ESP Syllabi and Teaching Materials”. Proceedings from the First International Conference on Teaching English for Specific Purposes (e-form). Niš, 2013.
• Vuletić, Aleksandar (2014): “ O anglizaciji leksike privredno-pravnog registra: primeri terminoloških dubleta”. Beograd: Pravni život.

•    Vuletić, Aleksandar i Pavlović, Aleksandar (2014): “Makrolingvistički aspekti psovki i uvreda na sportskim takmičenjima”. U Zbornik radova sa prve međunarodne konferencije ‘Menadžment bezbednosti sportskih takmičenja’. Beograd: Fakultet za sport, 150-157.

• Natasa Milosavljevic, Aleksandar Vuletic, Ljiljana Jovkovic (2015): “Learning Medical English: A Prerequisite for Successful Academic and Professional Education”. U Srpski arhiv za celokupno lekarstvo,143(3-4). Beograd: Srpsko lekarsko društvo, 237-240.
•    Vuletić, Aleksandar (2015): “Quo vadis, nomen agentis? – Movirani femininumi u funkcionalnim stilovima privredno-pravnog diskursa“. U Pravo i privreda 7-9, god. LIII. Beograd: Udruženje pravnika u privredi Srbije, 453-464.
•    Vuletić, Aleksandar i Milosavljević, Nataša (2016): “Uvezeni neologizmi i sinonimija u srpskom jeziku medicine”. U Srpski jezik – studije srpske i slovenske, XXI. Beograd: Katedra za srpski jezik Filološkog fakulteta u Beogradu i Društvo za proučavanje i negovanje srpskog jezika, 453-467.
•    Vuletić, Aleksandar (2016): “Jezik privrednog prava izgubljen u prevodu: kontrastivno-distributivni osvrt“. U Pravo i privreda, god. LIV, br. 4-6. Beograd: Udruženje pravnika u privredi Srbije, 563-571.
• Mićić, Sofija, Mijomanović, Stevan i Vuletić, Aleksandar (2017): “English Teacher Education at Faculties of Medical Sciences”. U Pop A., Naznean A. (eds.) Updates in Medical English (ME) - Studies in Applied Linguistics and ME Methodology. Tirgu Mures: UMF Tirgu Mures Romania, 21-31.
•    Milosavljević, Nataša, Antić, Zorica, Vuletić, Aleksandar (2017): “The Impact of English Language Proficiency on Internet Use Among Medical Students”. U Pop A, Naznean A. (eds.) Updates in Medical English (ME) - Studies in Applied Linguistics and ME Methodology. Tirgu Mures: UMF Tirgu Mures Romania, 139-149.

 

Početna stranaČlanovi