Dr Aleksandar Vulet

 

e-mail: a.vuletic@ikom.rs

Aleksandar Vuletić (1970), diplomirao je na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, grupa Engleski jezik i književnost. Na istom fakultetu je magistrirao i doktorirao. Radio je u više državnih i privatnih škola kao profesor, kako engleskog jezika za opšte, tako i engleskog jezika za posebne namene. Pored predavanja, bavi se prevođenjem. Od 2013. godine radi na Fakultetu za sport pri Univerzitetu Union – Nikola Tesla u zvanju predavača engleskog jezika. Izvodi nastavu na predmetima Engleski jezik I i Engleski jezik II. Oblasti njegovog naučnog interesovanja su: engleski i srpski jezik za posebne namene, ekolingvistika, glotodidaktika.

Magistarski rad

• Vuletić, Aleksandar (2008): “Engleski jezik bankarstva”. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Neobjavljen magistarski rad.

Doktorska disertacija

• Vuletić, Aleksandar (2013): “Kontakti engleskog i srpskog jezika u oblasti bankarstva i finansija”. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Neobjavljena doktorska disertacija.

Radovi

• Vuletić, Aleksandar (2005): “Planiranje nastave engleskog jezika”. Beograd: Philologia 3, 79-87.
• Vuletić, Aleksandar (2012): “Multistrukovni inercijski sinonimi u srpskom jeziku bankarstva, finansija i osiguranja”. Beograd: Tokovi osiguranja 1/2013, 42-48.
• Vuletić, Aleksandar (2013): “Semantičke transformacije kao izvor slikovitosti jezika bankarstva”. Beograd: Bankarstvo 2/2013, 130-144.
• Vuletić, Aleksandar i Jovković, Ljiljana (2013): “A Summary of Essential Principles for Development of Efficient ESP Syllabi and Teaching Materials”. Proceedings from the First International Conference on Teaching English for Specific Purposes (e-form). Niš, 2013.
• Vuletić, Aleksandar (2014 – u štampi): “ O anglizaciji leksike privredno-pravnog registra: primeri terminoloških dubleta”. Beograd: Pravni život.
• Pavlović, Aleksandar i Vuletić, Aleksandar (2014 – u pripremi za štampu): “Should Football be Abolished? : Sport and Contemporary New Left Philosophy.” Beograd: Sport and Business.
• Vuletić, Aleksandar i Milosavljević, Nataša (2014 – u recenziji): “Uvezeni neologizmi i sinonimija u srpskom jeziku medicine”. Beograd. Srpski jezik – studije srpske i slovenske
 

Početna stranaČlanovi