Mile Sajčić

 

e-mail: msajchich@gmail.com

Mile Sajčić rođen je u Zemunu. Osnovne studije (Španski jezik i hispanske književnosti) upisao 1999. godine na Filološkom fakultetu u Beogradu na tadašnjoj katedri za Romanistiku (danas: Katedri za iberijske studije). Na istom fakultetu diplomirao i upisao master studije (smer Metodika nastave španskog jezika) školske 2010/2011. godine (mentor: prof. dr Jelena Filipović).
 

Školske 2005/2006. radio u Prvoj beogradskoj gimnaziji kao profesor španskog jezika, a od školske 2006/2007. godine radi u Osnovnoj školi „Zmaj Jova Jovanović“ u Beogradu kao profesor španskog jezika. Trenutno radi kao profesor španskog jezika u Osmoj beogradskoj gimnaziji.

Član je Društva za strane jezike i književnosti Srbije gde obavlja posao koordinatora za nastavu španskog jezika za osnovne i srednje škole i autora testova iz španskog jezika za sve nivoe takmičenja učenika osnovnih i srednjih škola.

Učesnik je IV Naučnog skupa mladih filologa Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu 2012. гodine.

Do sada je bio na više stručnih seminara odobrenih od strane Ministarstva prosvete: 2007. Opisno ocenjivanje u funkciji praćenja razvoja i napredovanja učenika, 2007. Curso de lengua y civilización españolas (Madrid), 2008. Primena novih nastavnih planova i programa na primeru udžbeničkih kompleta za strane jezike u osnovnoj školi, 2009. Savremene tendencije u nastavi stranih jezika, 2010. Podrška vaspitačima i nastavnicima u pravljenju i primeni individualnih vaspitno-obrazovnih planova, 2011. Izrada individualnih obrazovnih planova za darovitog učenika, 2013. Kako napisati dobru pripremu za čas?

Oblasti interesovanja: metodika nastave španskog jezika, opšta pedagogija i didaktika, pedagoška psihologija, psihometrija.
 

Diplomski akademski rad - master
 

 • Sajčić, Mile. „Uticaj individualnih faktora na usvajanje stranog jezika”. Filološki fakultet u Beogradu, 2011 (Neobjavljen master rad odbranjen 6. juna 2011. godine pred komisijom: prof. dr Jelena Filipović i prof. Ana Kuzmanović)

  Stručni radovi
   

 • Sajčić, Mile (u štampi): „Strategije učenja stranog jezika“ (Stručni rad na IV Naučnom skupu mladih filologa Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu, 17. III 2012)

  Recenzije
   

 • Espacio joven A1 (udžbenik španskog jezika za V razred osnovne škole). Edinumen (Madrid)-Datastatus (Beograd) (recenzija udžbenika, radne sveske i priručnika za nastavnike)
   

 • Espacio joven A2.1 (udžbenik španskog jezika za VI razred osnovne škole). Edinumen (Madrid)-Datastatus (Beograd) (recenzija udžbenika, radne sveske i priručnika za nastavnike)
   

 • Espacio joven A2.2 (udžbenik španskog jezika za VII i VIII razred osnovne škole). Edinumen (Madrid)-Datastatus (Beograd) (recenzija udžbenika, radne sveske i priručnika za nastavnike)
   

 • Club prisma A2 (udžbenik španskog jezika za I razred gimnazije-peta godina učenja). Edinumen (Madrid)-Datastatus (Beograd) (recenzija udžbenika, radne sveske i priručnika za nastavnike)
   

 • Club prisma A2-B1 (udžbenik španskog jezika za II razred gimnazije-šesta godina učenja). Edinumen (Madrid)-Datastatus (Beograd) (recenzija udžbenika, radne sveske i priručnika za nastavnike)
   

 • Club prisma B1 (udžbenik španskog jezika za III i IV razred gimnazije-sedma i osma godina učenja). Edinumen (Madrid)-Datastatus (Beograd) (recenzija udžbenika, radne sveske i priručnika za nastavnike)
   

Početna stranaČlanovi