Dr Jasmina Đorđević 

 

e-mail: djordjevic.jasmina@gmail.com

Odmah po diplomiranju 1994. god., kao najbolji diplomirani student u generaciji na Filozofskom fakultetu u Nišu, počela je da radi u nastavi. Do 2008. god. radila je u mnogim osnovnim i srednjim školama, doprinela uvođenjem i kreiranjem nastavnih planova i programa, učestvovala u raznim projektima i seminarima organizovanih od strane Ministarstva prosvete i sporta Republike Srbije, u velikoj meri radila na sopstvenom usavršavanju, ali i na razvijanju i osavremenjivanju nastave engleskog jezika kao stranog u osnovnim i srednjim školama. Postdiplomske studije na Filozofskom fakultetu u Nišu završava sa prosečnom ocenom 9 i odbranom magistarske teze 2004. god. Potom, 2005. god. dobija nagradu „Sveti Sava" za izuzetan doprinos razvoju prosvetne delatnosti, a iste godine je imenovana za sudskog tumača za engleski i nemački jezik od strane Ministarstva pravde Republike Srbije i tu funkciju obavlja i nadalje. Kontinuirano se bavi naučnim radom, učestvuje na naučnim i stručnim skupovima i objavljuje naučne i stručne radove, jedan udžbenik, dve monografije i autorizovane prevode. U isto vreme često je bila angažovana kao predavač na više fakulteta: 1994-1997, Fakultet za internacionalni menadžment u Beogradu sa sedištem u Vranju; 2000-2002, Filozofski fakultet u Prištini sa sedištem u Vranju; 2003- 2004, Filozofski fakultet u Nišu; 1994-2002, Viša tehnička tehnološka škola u Vranju, sada Visoka škola strukovnih studija. Maja 2008. god. počinje da radi na Fakultetu za pravne i poslovne studije u Novom Sadu kao nastavnik veština, a po odbrani doktorske disertacije, na tom fakultetu dobija izbor u zvanje docenta za oblast anglistika.

I dalje radi na matičnoj grupi, predaje Pravni engleski jezik i Kulturu poslovne komunikacije. Trenutno je i koordinator za Master studije engleskog jezika i radi na izradi studijskog programa za diplomske studije engleskog jezika. Angažovana je kao vođa tima na svom fakultetu koji učestvuje u projektu English Profile, u organizaciji CUP. Prijavljena je i kao vođa tima na svom fakultetu koji bi trebalo da bude partner u TEMPUS projektu za koji je prijavu podneo Univerzitet u Crnoj Gori. Kontinuirano se bavi naučnim radom, učestvuje na skupovima i očekuje objavljivanje još nekoliko novih naučnih radova. 

Član je Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca Srbije, Društva za primenjenu lingvistiku Srbije i Udruženja anglista Srbije.

 

Radovi:

 • Antanasković, J. (2003)Nastava engleskog jezika: spoj kulture, jezika i književnosti“; rad je prikazan na Kongresu primenjenih lingvista Srbije i Crne Gore u Herceg Novom, 25-27. septembar, 2003 i objavljen u Zborniku radova Jugoslovenskog društva za primenjenu lingvistiku Primenjena lingvistika,br. 4, Novi Sad, 2003, str. 89-95 (M53)

 • Antanasković, J. (2004) Thornton Wilder and Luigi Pirandello - Conception and Execution of Two Theatrical Revolutions, Magistarski rad, odbranjen 24.03.2004. god. na Filozofskom fakultetu u Nišu  

 • Đorđević, J. (2005a) „The Importance of Teaching Culture in Bilingual Education Programs“ rad je prikazan na Drugoj međunarodnoj konferenciji, oktobar 2005., organizovana pod pokroviteljstvom Kanadske ambasade u Beogradu i Filozofskog fakulteta u Nišu na temu “Images of Canada: Interiors and Exteriors”. Zbornik je u pripremi. 

 • Đorđević, J. (2005b) Dve pozorišne revolucije od prvih ideja do posledica; Beograd: Zadužbina Andrejević

 • Đorđević, J. (2006a) „Informaciona i komunikaciona tehnologija u savremenoj učionici – nastava engleskog jezika i književnosti od računara do računara“; rad je prikazan, na naučnom skupu u Beogradu organizovan od strane Filološkog fakulteta u Beogradu u saradnji sa Američkim savetima za međunarodno obrazovanje (American Councils for International Education ACTR/ACCELS), 7. i 8. april 2006. Zbornik je u pripremi. 

 • Đorđević, J. (2006b) „Multiculturalism and multilingualism: elements of modern language teaching to be acknowledged and applied“; Primenjena linkgvistika, br. 8, Zbornik radova; Beograd – Novi Sad: Društvo za primenjenu lingvistiku, str. 190-199 (M53)

 • Đorđević, J. (2007a) „Roving Reporter’s Log“, IATEFL Conference Blog, Aberdeen,

 • Đorđević, J. (2007b) “Cultural background determines the level of motivation among English Language Learners”, Zbornik radova Interkatedarske konferencije anglističkih katedri, Niš, ISBN 978-86-7379-143-2, str. 317-329 (M51)

 • Đorđević, J. (2007c) “Information and Communication Technology in the Modern Classroom – a New Way of Teaching English Language and Literature”; rad je prikazan na 5. Međunarodnoj konferenciji IATEFL ELTA “Interactive classroom: Have we got what it takes?”, održane od 18. – 20.05. 2007. god. u Beogradu. (Zasniva se na izlaganju sa skupa navedenog pod 5.)

 • Đorđević, J. (2008a) „Global English and Cultural Differences”, Zbornik radova Interkatedarske konferencije anglističkih katedri (Conference Journal), Niš, 2008, pp. 53-63 (M51)

 • Đorđević, J. (2008b)The Old Textbook Can Be Fun”; rad je prikazan kao radionica na 6. Međunarodnoj konferenciji IATEFL ELTA “The Classroom that Beats the Odds”, održane od 30.05. – 01.06.2008. god. u Beogradu

 • Đorđević, J. (2008c) Uticaj višekulturne srpske govorne sredine na učenje engleskog jezika, Doktorska disertacija odbranjena 01.11.2008. god. na Fakultetu za strane jezike u Beogradu

 • Đorđević, J. (2008d) “Semantička uslovljenost srpskog poslovnog jezika”; Prevodilac, časopis Udruženja naučnih i stručnih prevodilaca Srbije, 3-4/ 08, Beograd, 15-29 (M53)

 • Đorđević, J. (2009a) “Translation Techniques – Traps and Errors”; Reči, Časopis za jezik, književnost i kulturološke nauke,Godina I, br. 1, Beograd: Fakultet za strane jezike, ISSN 1821-0686

 • Đorđević, J. (2009b) “The Global Beats the Hell out of the Local”, March 2009 Dialogin Newsletter of the DELTA Intercultural Academy,  http://www.dialogin.com/security/communitystart/news.html?cat=RandD&id=1420

 • Đorđević, J. (2009c) „Translation - a Step towards Recovering Identity”, rad je prikazan na multidisciplinarnoj konferenciji u organizaciji Filozofskog fakulteta u Nišu od 24 -25 aprila 2009. Jezik, književnost, identitet: jezička istraživanja. Zbornik radova, prvi tom, sa Treće međunarodne multidisciplinarne konferencije u organizaciji Filozofskog fakulteta u Nišu. Nis, Biljana Mišić Ilić, Vesna Lopičić (urednici).  SVEN, 2009. (ISBN 978-86-7379 189-0) COBISS.SR-ID 172261900 (M51)

 • Đorđević, J. (2009d) „Errors in Translation and How to Avoid Them”, rad je prikazan na konferenciji Univerziteta u Temišvaru, u organizaciji Odseka za britanske i američke studije, BAS Timisoara 2009, održane od 21-23. maja 2009. god. (Zbornik je u pripremi)

 • Đorđević, J. (2009e) Engleski jezik višekulturnoj Srbiji, Beograd: Zadužbina Andrejević

 • Đorđević, J. (2009f) „Intercultural Communicative English Language Learning“, TESOL ICIS Newsletter 2009, Volume 7, Number 2

 • Đorđević, J. (2009g) “The Integration of the Mother Culture in the Process of Teaching and Learning English as a Foreign Language”, FACTA UNIVERSITATIS, Series: Linguistics and Literature Vol. 7, No 1, 2009, pp. 87 – 100,  UDC 81'242 / '243 811.111 : 811.163.41 (M52)

 • Đorđević, J. (2009h) “May I decide how much English I need, my dear teacher”, rad je prikazan na Devetom skupu metodičara nastave jezika “AUTONOMIJA UČENIKA I NASTAVNIKA U UČENJU I NASTAVI JEZIKA”, održanog 1. i 2. oktobra 2009. godine na Filozofskom fakultet u Nikšiću, Crna Gora

 • Đorđević, J. i Marić, I. (2009i) „Engleski jezik i njegov značaj u uslovima svetske ekonomske krize“, Pojedinac, porodica i preduzeće u uslovima društveno-ekonomske krize, Zbornik radova, Novi Sad: Fakultet za pravne i poslovne studije

 • Đorđević, J. (2009j), „The Multicultural and Multilingual Serbian Language Environment and Its Effects on EFL in Serbian Secondary Schools“, rad je pirkazan na III Kongresu primenjene lingvistike, 30.10.-01.11.2009. god. na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu (M53)

 • Đorđević, J. (2009k) Translation in Practice – Written and Consecutive, Fakultet za pravne i poslovne studije Novi Sad, Novi Sad: Prometej

 • Đorđević, J. (2009l) „Znanje engleskog jezika u integraciji sa elementima višejezičnosti i višekulturnosti i njegov uticaj na jezičku politiku Srbije“, Reči, Časopis za jezik, književnost i kulturološke nauke,Godina I, br. 2, Beograd: Fakultet za strane jezike, ISSN 1821-0686, str. 149-167

 • Đorđević, J. (2009m) “Identity issues in Translation”, rad je prikazan na Regionalnoj konferenciji ProZ.com, Udruženja prevodilaca sveta, održane u Beču od 27. – 29.11.2009., vidi http://www.proz.com/conference/118?page=schedule&mode=details&session_id=3169

 • Đorđević, J. (2009n) “Kann ein Kurs in Konsekutivdolmetschen auch leichter sein?”, radionica je prikazana na Regionalnoj konferenciji ProZ.com, Udruženja prevodilaca sveta, održane u Beču od 27. – 29.11.2009., vidi http://www.proz.com/conference/118?page=schedule&mode=details&session_id=3202

 • Đorđević, J. (2009n) “What a good interpreter at court should know”, ProZ.com Translation Article Knowledgebase, http://www.proz.com/doc/2806

Prevodi

 

 • Kajzer prevod; Jasmina Antanasković, sa srpskog na engleski; katalog slikara Svetislava Slavkovića Kajzera; Galerija Doma kulture “Gračanica”; DD “Grafika” – Prizren, Jun 1998

 • Vranje at its crossroads – prevod; mr Jasmina Antanasković, sa srpskog na engleski; fotomonografija Vranje na raskršću – autor: Emilija Ostojić; Vranje : Narodni univerzitet : Plutos, 2004 (Vranje : Plutos). – 200 str. : 30 cm

 •  “Configuration of Net Architecture and File Transfer” – prevod; dr Jasmina Đorđević, sa srpskog na engleski; autorski rad: Tasić, Irena; E-Learning in Balkan Academic Institutions: Barriers, Challenges and Opportunities, ISBN 978-86-6027-038-4, 2009, str. 103-109

 

 

 

 

Početna stranaČlanovi