dr Nenad Tomović

email: ntomovic@inbox.com


Nenad Tomović (1975), diplomirao je januara 1999. na Filološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu, grupa Engleski jezik i književnost. Radi Filološkom fakultetu radi od septembra 1999. Završio postdiplomske studije, smer metodika nastave engleskog jezika, magistrirao na temi "Terminologija primenjene lingvistike". Doktorirao na temi "Slavizmi u savremenom engleskom jeziku". Učestvovao na školama generativne gramatike EGG u Nišu avgusta 2001. i Novom Sadu avgusta 2002. godine, kao i na više stručnih skupova; jedan od rukovodilaca prevodilačke radionice u organizaciji UG Philologia.
Trenutno je zvanju docenta za predmet Engleski jezik. Oblasti naučnog interesovanja: kontaktna lingvistika, metodika nastave engleskog jezika, primenjena lingvistika, prevođenje i teorija prevođenja.

Bibliografija


 • Tomović, Nenad (1997): Englesko-srpski rečnik za izviđače. Beograd: Savez izviđača Jugoslavije.
 • Tomović, Nenad et al. (2003): English Entrance Exam Practice - 5 tests with key and explanatory notes. Beograd: Philologia.
 • Tomović, Nenad et al. (2003): English Entrance Exam Practice - tests with key and explanatory notes. 2nd edition. Beograd: Philologia.
 • Tomović, Nenad (2003): "Communicative Techniques in Large Classes". Beograd: Philologia 1, 31-39.
 • Tomović, Nenad (2004): "Prikaz jednog rečnika - osveženje u domaćoj leksikografiji". Beograd: Philologia 2, 109-112.
 • Tomović, Nenad (2005): "Prva gramatika engleskog jezika u Srbiji". Beograd: Philologia 3, 165-170.
 • Tomović, Nenad (2006): "Inovacije u nastavi prevođenja za studente anglistike". Zbornik radova sa naučnog skupa Novi aspekti u nastavi jezika održanog u Kosovskoj MItrovici 27. i 28. maja 2005. godine. Kosovska Mitrovica. 195-202.
 • Tomović, Nenad (2007): "Time and Events as Elements of Absurdity in The Unconsoled by Kazuo Ishiguro". U ELLSI 75 Proceedings. Beograd: Filološki fakultet, 299-304.
 • Tomović, Nenad (2007): "Opšte karakteristike hibernoengleskog". Beograd: Philologia 5, 57-63.
 • Tomović, Nenad (2007): "Terminologija u gramatikama engleskog jezika". U Savremene tendencije u nastavi jezika i književnosti. Beograd: Filološki fakultet, 85-91.
 • Tomović, Nenad (2007). "Odnos izgovora i pravopisa u irskom jeziku". U Glas u jeziku, književnosti i kulturi. Beograd: Philologia, 283-295.
 • Tomović, Nenad (2008). "O 'Učitelju amerikanskoga jezika' ". U Srpski jezik XIII/1-2. Beograd: Filološki fakultet, 599-605.
 • Tomović, Nenad (2009). "O adekvatnosti terminologije". U Prevodilac 1-2/09. Beograd: Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije, 53-58.
 • Tomović, Nenad (2009). "Novi traduktološki priručnici Borisa Hlebeca". (u koautorstvu sa M. Jovanovićem). U Prevodilac 1-2/09. Beograd: Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije, 66-70.
 • Tomović, Nenad (2009). "Prikaz jednog rečnika - Boris Hlebec: Standardni srpsko-engleski rečnik, Zavod za udžbenike, Beograd". U Mostovi 146. Dostupno na: http://www.mostovi.net/arhiva/MOSTOVI%20146.pdf [10.12.2009.], 151-152.
 • Tomović, Nenad (2009). "Srbizmi u engleskom jeziku". U Savremena proučavanja jezika i književnosti (zbornik radova sa prvog naučnog skupa mladih filologa Srbije), god. I, knj. 1. Kragujevac: FILUM, 219-229.
 • Tomović, Nenad (2009). "Kako definisati primenjenu lingvistiku?". U Prevodilac 3-4/09. Beograd:druženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije, 56-58.
 • Tomović, Nenad (2009). " Mirjana Radosavljević: FENOMEN POLISEMIJE U FINANSIJSKOM VOKABULARU ENGLESKOG JEZIKA, Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca, Beograd, 2009, str. 254." U Prevodilac 3-4/09. Beograd: Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije, 15-21.
 • Tomović, Nenad (2009). "Slavizmi u engleskom jeziku". U Anali Filološkog fakulteta, knjiga XXI. Beograd: Filološki fakultet, 161-173.
 • Tomović, Nenad (2010). "Boris Hlebec: Enciklopedijski srpsko-engleski rečnik, Zavod za udžbenike, Beograd 2010, str. 1319". U Prevodilac 1-2/10. Beograd: Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije, 71-73.
 • Tomović, Nenad (2010). "Terminologija primenjene lingvistike (englesko-srpski)". U Prevodilac 1-2/10. Beograd: Udruženje naučnih i stručnih prevodilaca Srbije, 125-148.
 • Tomović, Nenad (2010). "Boris Hlebec: Srpsko-engleski rečnik etimoloških parova, Beogradska knjiga, Beograd, 2010, str. 173." U Komunikacija i kultura online 1. Dostupno na:http://www.komunikacijaikultura.org/KK1/KK1Tomovic.pdf [15.12.2010], 254-256.
 • Tomović, Nenad (2011). "Morphological Features of Slavicisms in English". U Image, Identity, Reality. Cambridge: Cambridge Scholars Publishing, 97-106.

Prevodi
 • Frenk Mekort: Anđelin pepeo, Beograd: Plato, 2000.
 • Apostolos Doksiadis: Čika Petros i Goldbahova hipoteza, Beograd: Plato, 2003.
 • Kazuo Išiguro: Bez utehe, Beograd: Plato, 2003.
 • Ričard Metison: Dok budan sanjam, Beograd: Kojot, 2003.
 • Ričard Zimler: Poslednji lisabonski kabalista, Beograd: Laguna, 2004.
 • Džon Vord: Alhemičareva tajna, Beograd: Laguna, 2005.
 • Ričard Zimler: Tragom Ponoći, Beograd: Laguna, 2007.
 • Džon Vord: Kamen tuge, Beograd: Laguna, 2007.
 • U pokretu, Beograd: Mladinska knjiga, 2008. (u koautorstvu sa S. Macurom)
 • Džon Vord: Grad pustoši, Beograd: Laguna, 2009.
 
Početna stranaČlanovi