STATUT

 

U skladu sa odredbama čl. 6. i 10. Zakona o udruživanju građana u udruženja, društvene organizacije i političke organizacije koji se osnivaju za teritoriju SFRJ (Službeni list SFRJ, br. 42/90)Osnivačka skupština Udruženja građana "Philología", na sednici održanoj u Beogradu, 24. decembra 2002. godine, usvojila je

 

STATUT UDRUŽENJA GRAĐANA "PHILOLOGÍA"

 
Član 1.

Udruženje građana "Philología" (u daljem tekstu: Udruženje) osnovano je kao nestranačko, nevladino i neprofitno udruženje građana čiji je cilj naučno i stručno istraživanje u oblasti filoloških i drugih društvenih nauka, stručno usavršavanje mladih filologa, nastavnika stranih jezika i književnosti i maternjeg jezika i književnosti, kao i razvijanje svesti o društvenom značaju filoloških i društvenih istraživanja.

Član 2.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje naročito:

- prikuplja i obrađuje naučnu i stručnu literaturu u oblasti filoloških i drugih društvenih nauka;
organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike stručnog obrazovanja i usavršavanja u ovim oblastima;
- objavljuje knjige i druge publikacije iz oblasti filoloških i drugih društvenih nauka, u skladu sa zakonom;
- organizuje naučnike i stručnjake za rad na naučnim, stručnim i istraživačkim projektima iz domena filoloških i drugih društvenih nauka;
- sarađuje sa univerzitetima, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave filološkim i društvenim istraživanjima.

Član 3.

Naziv Udruženja je Udruženje građana "Philología". Udruženje ima sedište u Beogradu. Udruženje svoju delatnost ostvaruje na teritoriji SR Jugoslavije.

Član 4.

Član Udruženja može biti svako punoletno lice koje prihvata ciljeve Udruženja i Statut, a na osnovu preporuke jednog od članova. Odluku o prijemu u članstvo donosi Upravni odbor. Članstvo se stiče potpisivanjem pristupnice. Član može istupiti iz članstva davanjem pismene izjave o istupanju. Članstvo u Udruženju prestaje dužom neaktivnošću člana. Odluku o prestanku članstva donosi Skupština, na predlog Upravnog odbora.

Član 5.

Član ima pravo da:

- ravnopravno sa drugim članovima učestvuje u ostvarivanju ciljeva Udruženja;
- neposredno učestvuje u odlučivanju na Skupštini, kao i preko organa Udruženja;
bira i bude biran u organe Udruženja;
- bude blagovremeno i potpuno informisan o radu i aktivnostima Udruženja.

Član je dužan da:

- aktivno doprinosi ostvarivanju ciljeva Udruženja;
- učestvuje, u skladu sa interesovanjem, u aktivnostima Udruženja;
- plaća članarinu;
- obavlja druge poslove koje mu poveri Upravni odbor.

Član 6.

Organi Udruženja su Skupština, Upravni odbor i Nadzorni odbor.

Član 7.

Skupštinu Udruženja čine svi njegovi članovi. Skupština se redovno sastaje dva puta godišnje. Vanredna sednica Skupštine može se zakazati na obrazloženi predlog Upravnog odbora, kao i na pismenu inicijativu najmanje jedne trećine članstva. Skupština:

- donosi plan i program rada;
- usvaja Statut, kao i izmene i dopune Statuta;
- razmatra i usvaja, najmanje jednom godišnje, izveštaj Upravnog odbora;
- razmatra i usvaja finansijski plan i izveštaj;
- bira i razrešava članove Upravnog odbora.

Skupština punopravno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članstva. Skupština odlučuje većinom glasova prisutnih članova. Za odluku o izmenama i dopunama Statuta neophodna je dvotrećinska većina glasova prisutnih članova.

Član 8.

Upravni odbor je izvršni organ Udruženja, koji se stara o sprovođenju ciljeva Udruženja, koji su utvrđeni ovim Statutom. Upravni odbor ima pet članova, koje bira i opoziva skupština. Upravni odbor iz reda svojih članova bira predsednika, zamenika i generalnog sekretara. Predsednik Upravnog odbora predstavlja i zastupa udruženje u pravnom prometu i ima prava i dužnosti finansijskog nalogodavca. Zamenik predsednika i generalni sekretar su ovlašćeni da, u odsustvu predsednika Upravnog odbora, zastupaju Udruženje i potpisuju sva finansijska i novčana dokumenta u ime Udruženja. Mandat članova Upravnog odbora je dve godine i mogu se ponovo birati na tu funkciju.

Član 9.

Upravni odbor:

- rukovodi radom Udruženja između dve sednice Skupštine i donosi odluke radi ostvarivanja ciljeva Udruženja;
- organizuje redovno obavljanje delatnosti Udruženja;
- poverava posebne poslove pojedinim članovima;
- donosi finansijske odluke;
- odlučuje o pokretanju postupka za izmene i dopune Statuta, sopstvenom inicijativom ili na predlog najmanje pet članova Udruženja i priprema predlog izmena i dopuna, koji podnosi Skupštini na usvajanje.

Upravni odbor punovažno odlučuje ako je prisutna najmanje jedna polovina članova, a odluke donosi većinom glasova prisutnih članova.

Član 10.

Nadzorni odbor kontroliše finansijsko poslovanje Udruženja i o uočenim nepravilnostima, bez odlaganja, obaveštava Upravni odbor. Nadzorni odbor ima tri člana koje bira Skupština. Mandat članova Nadzornog odbora traje dve godine i mogu biti ponovo birani. Nadzorni odbor podnosi izveštaj na svakoj sednici Skupštine.

Član 11.

Rad Udruženja je javan. Upravni odbor se stara o redovnom obaveštavanju članstva i javnosti o radu i aktivnostima Udruženja, neposredno ili putem internih publikacija, odnosno putem saopštenja za javnost.

Član 12.

Radi ostvarenja svojih ciljeva Udruženje uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim stručnim, naučnim, obrazovnim i sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu. Udruženje može pristupiti međunarodnim udruženjima iz oblasti filoloških i drugih društvenih nauka, o čemu odluku donosi Skupština. Pristupanje međunarodnim organizacijama registruje se kod nadležnog državnog organa u roku od 30 dana, u skladu sa zakonom.

Član 13.

Udruženje pribavlja sredstva od članarine, donacija, konkurisanjem projekata kod državnih organa ili fondacija i iz drugih izvora, u skladu sa zakonom.

Član 14.

Udruženje prestaje sa radom odlukom Skupštine, kada prestanu uslovi za ostvarivanje ciljeva Udruženja, kao i u drugim slučajevima predviđenim zakonom. U slučaju prestanka rada, imovina Udruženja preneće se na Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu.

Član 15.

Udruženje ima pečat okruglog oblika na kojem piše : Udruženje građana "Philología".

Član 16.

Ovaj statut stupa na snagu danom usvajanja od strane Osnivačke skupštine Udruženja, a primenjivaće se od dana upisa u registar kod nadležnog organa.

     vrhVrh strane


Početna stranaO namaCiljeviČlanoviPublikacijeČasopisProjektiPreporučujemoKontaktiSaradnjaEnglishForum