SARADNJA

 

 U skladu sa svojim Statutom, Udruženje građana "Philología" radi ostvarenja ciljeva koje je sebi postavilo uspostavlja kontakte i sarađuje sa drugim stručnim, naučnim, obrazovnim i sličnim udruženjima i organizacijama u zemlji i inostranstvu. Ono može pristupati međunarodnim udruženjima iz oblasti filoloških i drugih društvenih nauka, o čemu odluku donosi Skupština.

Versita - elektronska baza evropskih izdavača naučnih i stručnih časopisa Versita - Central European Science Publishers
Library of Congress Online Catalog - online katalog Kongresne biblioteke SAD
Balkanska rusistika - sajt o ruskom jeziku, književnosti, kulturi i mnogim drugim  srodnim temama
Serbian Language and Culture Workshop - for those who want to learn Serbian (language classes and culture workshops)
Südslavistik Online - slavistički seminar Univerziteta u Tibingenu
British Library Integrated Catalogue

 

Početna stranaO namaStatutCiljeviČlanoviPublikacijeČasopisProjektiPreporučujemoKontaktiEnglishForum