ČASOPIS

ISSN 1451-5342

e-ISSN 1820-5682

POZIV ZA PRILOGE OTVOREN JE TOKOM CELE GODINE. AUTORIMA SE SAVETUJE DA PRE SLANJA RADA PAŽLJIVO PROUČE SMERNICE I SVOJE RADOVE TEHNIČKI USLAGLASE SA NJIMA

Obaveštenje: Najnoviji broj časopisa može se nabaviti na Filološkom fakultetu u fotokopirnici Piramida ili u knjižari Kolarčeve narodne zadužbine "Aleksandar Belić", Studentski trg 5.

Primerci časopisa u elektronskom obliku

Primerke časopisa možete preuzeti i sa našeg sajta u formatu *.pdf. Za čitanje časopisa potreban je Acrobat Reader koji možete preuzeti klikom na http://www.adobe.com/. Kliknite na gornji naslov, ili idite na dno strane, a pojedinačne primerke možete preuzeti ako kliknete na odgovarajući broj. Pošto su ovaj primerci veličine oko tri megabajta, preporučujemo da na linkove kliknete desnim tasterom miša, odaberete opciju Save As i snimite ga na računar.

 Osnovni podaci

      UG Philologia izdaje istoimeni naučno-stručni časopis koji izlazi jedanput godišnje u elektronskom formatu. Po potrebi se mogu objaviti i posebna izdanja. Na čelu časopisa nalaze se urednik i uređivački odbor. Sa urednikom i uređivačkim odborom Philologije članovi Udruženja i druge zainteresovane kolege mogu stupiti u kontakt putem elektronske adrese
philologia.journal@gmail.com.


Teme i rubrike


      Philologia objavljuje naučne i stručne članke iz oblasti filoloških i njima srodnih disciplina, ali i prikaze, izveštaje, prevode i kritike prevoda. U skladu sa tim, centralne rubrike časopisa predstavljaju:

 

 • Nauka o jeziku
 • Metodika i didaktika
 • Nauka o književnosti
 • Kultura i društvo
 • Prikazi
 • Izveštaji
 • Prevodi i kritike prevoda

 

       Rubrika Emeritus namenjena je prilozima renomiranih stručnjaka, koje na saradnju sa časopisom poziva urednik u dogovoru sa članovima uređivačkog odbora.


Saradnici


      Philologia objavljuje radove članova Udruženja, kao i svih drugih zainteresovanih stručnjaka i istraživača: nastavnika i saradnika visokoškolskih ustanova, prevodilaca, studenata doktorskih, magistarskih, specijalističkih i osnovnih studija, nastavnika srednjih i osnovnih škola itd. Članove Udruženja i kolege koje su već objavljivale svoje priloge u Philologiji na saradnju u narednim brojevima časopisa poziva urednik. Novi saradnici mogu se priključiti na poziv urednika, uređivačkog odbora ili nekog od članova Udruženja, ali i na vlastitu inicijativu. Studenti osnovnih studija mogu sarađivati u časopisu isključivo po preporuci nastavnika ili saradnika kod koga pohađaju ili su pohađali nastavu. Rubrika Emeritus zamišljena je tako da renomirani stručnjak po pozivu uredništva objavljuje svoj prilog u Philologiji. Kandidate za ovu rubriku predlažu isključivo članovi Udruženja, dok konačnu odluku donose urednik i uređivački odbor. 

 

Recenzenti

Do sada su u proces recenziranja radova za časopis bili uključeni sledeći recenzenti:

Redovni profesori: 

prof. dr Janoš Banjai
prof. dr Vesna Berić-Đukić
prof. dr Zlata Bojović
prof. dr Rade Božović
prof. dr Ranko Bugarski
prof. dr Mariana Dan
prof. dr Jelena Filipović
prof. dr Vladislava Gordić Petković
prof. dr Slobodan Grubačić
prof. dr Boris Hlebec
prof. dr Dušan Ivanić
prof. dr Tomislav Jovanović
prof. dr Ivan Klajn, akademik
prof. dr Vesna Lopičić
prof. dr Ljiljana Marković
prof. dr Ljiljana Matić
prof. dr Biljana Mišić Ilić
prof. dr Ratko Nešković
prof. dr Predrag Novakov
prof. dr Jelena Novaković
prof. dr Brankica Pacić
prof. dr Zoran Paunović
prof. dr Tvrtko Prćić
prof. dr Dalibor Soldatić
prof. dr Julijana Vučo
prof. dr Radojka Vukčević
Vanredni profesori:
prof. dr Tihomir Brajović
prof. dr Biljana Dojčinović
prof. dr Olivera Durbaba
prof. dr Biljana Đorić-Francuski
prof. dr Annette Đurović
prof. dr Mladen Jovanović
prof. dr Slobodanka Kitić
prof. dr Katarina Melić
prof. dr Jelisaveta Milojević
prof. dr Mirjana Mišković Luković
prof. dr Jasmina Moskovljević
prof. dr Jelica Novaković-Lopušina
prof. dr Radmila Obradović
prof. dr Tatjana Paunović
prof. dr Anđelka Pejović
prof. dr Ljudmila Popović
prof. dr Radosav Pušić
prof. dr Smilja Srdić
prof. dr Jelena Vujić


Docenti:

doc. dr Zorica Bečanović Nikolić
doc. dr Aleksandra Korda
doc. dr Saša Moderc
doc. dr Gordana Petričić
doc. dr Novica Petrović
doc. dr Katarina Rasulić
doc. dr Zoran Skrobanović
doc. dr Milica Spremić
doc. dr Smiljka Stojanović
doc. dr Nenad Tomović
doc. dr Ivana Trbojević Milošević
doc. dr Radoslava Trnavac
dr Mirna Radin Sabadoš
dr Zoran Živković


Međunarodni recenzentski odbor:

Dr Patricia Ashby
Dr Stojan Bračič
Dr John Douthwaite
Dr Frédéric Dumas
Dr Renata Fox
Dr Michelle Gadpaille
Dr Ali Gunes
Dr Darja Hribar  †
Dr Cherki Karkaba
Dr Roni Katzir
Dr Victor Kennedy
Dr Marija Knežević
Dr Lisa Lampert
Dr Alan Libert
Dr Biljana Milatović
Dr Magdalena Nigoević
Dr Aleksandra Nikčević Batrićević
Dr Susan Pickford
Peter Preston †
Dr Christina Schaeffner
Dr Barbara Wotjak
Dr Federico Zanettin


 

 

Predaja radova

      
Philologia izlazi jedanput godišnje, krajem letnjeg semestra aktuelne akademske godine. Poziv za novi broj (za 2015. godinu) otvoren je tokom cele godine, tj. do trenutka dok se ne popuni elektronski broj časopisa. Radovi se dostavljaju elektronskom poštom na adresu philologia.journal@gmail.com. Detaljnije informacije zainteresovanima može pružiti uredništvo časopisa, sa kojim se može stupiti u kontakt putem iste adrese.


Kriterijumi za prihvatanje radova


      U Philologiji će biti objavljen svaki prilog koji se uklapa u koncepciju časopisa i zadovoljava tehničke zahteve navedene u odeljcima Jezik i pismo, Uputstva za pripremu rukopisa, Citiranje i Navođenje bibliografskih podataka za naučne i stručne radove, pod uslovom da dobije pozitivnu ocenu recenzenata. Radove studenata osnovnih studija svojom preporukom mora podržati i jedan nastavnik ili saradnik odgovarajuće visokoškolske ustanove.
      Odluku o tome da li se određeni prilog uklapa u koncepciju časopisa donose urednik i uređivački odbor, prostom većinom glasova. Data odluka donosi se i saopštava autoru elektronskom poštom u roku od 15 dana po predaji rada. Ovaj rok se može produžiti do 20 dana ukoliko je autor rad predao neposredno pred istek roka za predaju. Urednik i uređivački odbor mogu zatražiti od autora da u svoj prilog unese određene izmene, kako bi se ovaj doveo u sklad sa koncepcijom časopisa. Uredništvo je u obavezi da autoru obrazloži kako eventualno odbijanje rada, tako i svaki zahtev za izmenu.
      Ocenu kvaliteta predatih priloga daje tim recenzenata, u koji su uključena najmanje po dva stručnjaka za nauku o jeziku, metodiku i didaktiku i nauku o književnosti. Uredništvo je u obavezi da obezbedi anonimnost recenzije, tj. da recenzentima ne stavlja na raspolaganje podatke o autorima priloga. U časopisu se objavljuju samo radovi koje recenzenti preporuče za štampu. Autore radova koje recenzenti nisu preporučili za objavljivanje o tome obaveštava urednik, i to u roku do 5 dana pošto mu je recenzija dostavljena. Urednik autore u istom roku obaveštava i o tome da njihov prilog jeste dobio pozitivnu ocenu recenzenata, kao i o njihovim eventualnim primedbama i preporukama. Autori su obavezni da uvaže preporuke recenzenata i usklade svoj prilog sa njima u roku koji odredi urednik, a koji ne može biti kraći od 7 dana. Ovaj rok može se skratiti isključivo uz saglasnost samog autora.
    Ure
đivački odbor ima pravo da unese neophodne tehničke ili slične izmene kako bi rad bio usklađen sa smernicama za objavljivanje. 


Jezik i pismo


      Saradnici iz Srbije, kao i inostrani saradnici, svoje priloge mogu pisati na srpskom jeziku ili na nekom od svetskih jezika (engleskom, nemačkom, francuskom, ruskom, italijanskom, španskom itd).

      Časopis Philologia štampa se latiničnim pismom. Autori se zato mole da se služe ovim pismom, izuzev pri navođenju reči ili delova teksta na jezicima koji latinicu ne koriste. Umesto slova 'đ' ne koristiti 'dj'! Treba koristiti klasične znake navodnika karakteristične za srpski jezik, tj. ……” (dobijaju se komandom Alt + 0132 na tastaturi Serbian Lat). Molimo da umesto početnih navodnika ne koristite dva zareza!

Uputstva za pripremu rukopisa


      
Naredna uputstva odnose se na tehničke karakteristike priloga. Autori se mole da ova uputstva u potpunosti poštuju, kako bi olakšali i ubrzali proces pripreme za štampu, a sebi uštedeli naknadne izmene i dorade. Radovi se dostavljaju elektronskom poštom. Kao operativni sistem treba koristiti MS Windows,  program MS Word for Windows. Font treba da bude Times New Roman (Unicode)! Veličina slova treba da iznosi 12 tačaka, gornja i donja margina po 2,54 cm, leva i desna margina po 3,17 cm, a razmak 1,5 redova.
      Prilozi u rubrikama Nauka o jeziku, Metodika i didaktika i Nauka o književnosti mogu biti dužine od 4000-8000 reči
i moraju sadržati sledeće elemente: ime i prezime autora (small capitals, bold, right alignment) i instituciju u okviru koje radi (normal, italics, right alignment), naslov (normal, capitals, centred), literaturu, rezime na jednom svetskom jeziku (pod odrednicama LITERATURA i REZIME), kao i odeljak KLJUČNE REČI (do 10 reči). Ispod odeljka REZIME mora biti naveden naslov rada na engleskom ili nekom drugom svetskom jeziku (normal capitals, left alignment). Autori se mole da svoje napomene ne navode kao fusnote, već na kraju teksta (komanda 'Endnote'), ispred bibliografije (insert → reference → footnote (odabrati komandu endnotes i number format 1, 2, 3)). Bibliografija mora biti alfabetski ustrojena (bez brojeva ispred!), i to u skladu sa alfabetom jezika na kojem je rad pisan. Drugi, kao i svaki naredni red svake bibliografske jedinice treba da bude uvučen za 7 slovnih mesta. U LITERATURI se navode samo one jedinice koje su citirane u tekstu. Sažetak može imati do 200 reči i može biti napisan na jednom od svetskih jezika. Ukoliko je rad napisan na engleskom jeziku, sažetak može biti na srpskom. Detaljnija uputstva za navođenje bibliografskih podataka navedena su u posebnim odeljcima. Radovi u rubrikama Izveštaji i Prikazi ne bi trebalo da budu duži od 4 strane sa gore navedenim karakteristikama strane.
      Ukoliko autor u kompoziciji rada za obeležavanje različitih celina koristi podnaslove, njih treba obeležavati arapskim ciframa. Prvi podnaslov/celina uvek brojem '1', bez obzira na svoju prirodu. Cifra '0' se ne upotrebljava. Ne treba koristiti više od tri nivoa klasifikacije
.

 

Citiranje

Reference na radove drugih autora treba navoditi na sledeći način, i to u samom tekstu rada (ne u endnotama):

a) kratak citat treba da bude praćen zagradama koje sadrže prezime autora, godinu objavljivanja i broj strane sa koje citat dolazi, npr. (Chomsky 1957: 75) ili ukoliko knjiga ima dva autora (Chomsky/Halle 1968: 35-43). Ukoliko knjiga ima više od tri autora, treba navesti samo ime prvog autora i et al. (npr. Quirk et al.). Et al. mora biti u kurzivu. Ukoliko je ime autora sastavni deo rečenice, koristite sledeći format citiranjam uz obaveznu transliteraciju stranog imena[1]: Džonson smatra da  ….” (Johnson 1990: 56). Ako citat dolazi iz knjige domaćeg autora, citirajte je na sledeći način: Jovanović (2004: 32) smatra … Ukoliko se podaci o izvoru reference nađu na kraju rečenice oni se navode ispred znaka interpunkcije, osim ukoliko nije preuzeta cela misao (tada se podaci o referenci mogu naći iza tačke). Izvor citata u većim odlomcima iz književnih dela navodi se u zagradi iza poslednje tačke, bez dodatnog znaka interpunkcije.

Brojeve strane uvek treba navoditi punim brojevima (ne *240-1 ili *240f, već 240-241).

Ako je citat preuzet iz dela koje ima više tomova, ono se navodi na sledeći način: (1968, 1: 56).

Reference na više dela istog autora ili više autora treba navoditi na sledeći način (knjige treba hronološki ustrojiti!):

(Johnson 1935, 1990; Kiparsky 1987; Stockwell 1989, 1992)

Duže citate (5-10 redova) treba navesti u odvojenom pasusu, uvučenom sa obe strane za 10 slovnih mesta, napraviti jedan red razmaka odozgo i odozdo, i bez znakova navoda. Molimo da ne smanjujete slova u citatima.


Navođenje bibliografskih podataka za naučne i stručne radove


      Autori se mole da se prilikom navođenja bibliografskih podataka rukovode izloženim principima, budući da to znatno pojednostavljuje procese lekture, korekture i pripreme za štampu. Na ovaj način smanjuje se potreba za naknadnim izmenama i ubrzava objavljivanje časopisa. Radovi čiji se autori nisu pridržavali niže navedenih pravila mogu biti uvršteni u časopis tek nakon unošenja odgovarajućih ispravki. Ispravke ovakve prirode unosi sam autor. Saradnici koji tokom izrade rada naiđu na problem koji ovde nije uzet u obzir mogu se obratiti za savet uredništvu Philologije (philologia.journal@gmail.com).

I Štampane monografske publikacije

 • 1 autor: Blumfild, L. 1984. Jezik, treće izdanje. Beograd: Philologia.
 • 2 autora: Jovanović, R. i P. Janković. 1988. Morfologija. Novi Sad: Nolit.
 • 3 autora: Popović, S, D. Milanović i C. Janković. 1988. ...
 • Više od tri autora: Akmajian, A. et al. 1997. Beograd: Svelto.

       Ukoliko se koristi više knjiga istog autora, njegovo prezime i inicijal imena moraju se ponavljati u literaturi.

        U zavisnosti od jezika na kome je publikacija štampana veznik i (tj.  u engleskom &) između imena se menja u i (srpski), und (nemački) itd.

 

II Delo koje ima i autora i priređivača

            Šekspir, V. 1995. Hamlet. (ur. S. Vels). Beograd: Philologia.


III Antologije i zbirke,
članak iz zbornika

 • Feldman, P. R. (ur.). 1997. Jezik. Beograd: Philologia.
 • Jovanović, B. 1986. Fonologija savremenih pozajmljenica. U D. Kastovski (ur.) Lingvistika. Beograd: Press, 267-275.

IV Članak iz časopisa

 • Ferguson, M. 2003. Canadian English. Philologia 1, 7-12.

V Prilog sa interneta

 • Marković, B. 2002. Opšta lingvistika. [Internet]. Dostupno na:

       http://www.nis.sdu.dk/studentsession/markovic.doc [10.7.2002].

(Datum u zagradi na kraju reference odnosi se na datum pronalaženja podataka na mreži)

VI Elektronska izdanja

 • The American Heritage Dictionary. 1994. Third Edition. CD-ROM. San Jose, California: Houghton Mifflin Company.

VII Prevodi

 • Homer. 1996. Odiseja, prev. R. Popović. Beograd: Press.

VIII Višetomno delo

 • Dojl, A. 1993. Šerlok Holms, ur. O. Popović, 9 tomova. Beograd: Press.

U Literaturi se navodi podatak o ukupnom broju tomova, a podatak o tome koji tom je korišćen pri pisanju članka navodi se u endnoti.

IX Knjiga iz određene serije

 • Neruda, P. 1991. Canto General, prev. J. Popović. Latinoamerička književnost i kultura 7. Beograd: Press.

X Neobjavljena disertacija

 • Jovanović, P. 2004. Predlozi koji označavaju prostorne odnose u švedskom jeziku i njihovi ekvivalenti u srpskom. Filološki fakultet Univerziteta u Beogradu. Neobjavljeni magistarski rad.

Bibliografski podaci objavljenih disertacija navode se na isti način kao i bibliografski podaci za sve ostale monografske publikacije.

Najlepše molimo autore da alfabetski ustroje reference u LITERATURI, kao i da isključe komandu numbering (bez brojeva ispred!).

Podaci za registar autora

      Budući da časopis sadrži i registar autora, saradnici se mole da uredništvu kao propratnu informaciju dostave i sledeće podatke: godinu rođenja, zvanje, pun (zvanični) naziv institucije u kojoj su zaposleni, pun (zvanični) naziv institucije u kojoj su zaposleni, pune (zvanične) nazive institucija sa kojima sarađuju (u svojstvu honorarnog saradnika i sl.) kao i jednu do tri uže oblasti posebnog interesovanja. Saradnici se mole da ove podatke navode uz svaki rad koji predaju, bez obzira na to da li su slične informacije već ranije dostavljali uredništvu i upravi Philologije ili ne.
Podatke za registar autora treba poslati nakon pozitivno recenziranog rada, u odvojenom Word dokumentu u sledećem obliku:

 

dr Jasna Jovanović

rođena 1971. godine

asistent za francusku književnost

Filološki fakultet u Beogradu, Katedra za romanistiku

Filološko-umetnički fakultet u Kragujevcu, honorarni saradnik

oblasti posebnog interesovanja: istorija francuske br
      Prethodni brojevi časopisa Philologia mogu se nabaviti na filološkim i/ili filozofskim fakultetima u Srbiji: u fotokopirnici Piramida na Filološkom fakultetu u Beogradu i u knjižari na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu. Philologia je u prodaji i u pojedinim knjižarama u užem centru Beograda.
      Za sva pitanja vezana za distribuciju Philologije, kao i drugih izdanja Udruženja, zadužen je predsednik Upravnog odbora, sa kojim se može stupiti u kontakt putem elektronske mirjanadanicic@gmail.com.

Publication Ethics and Publication Malpractice Statement

      Ovde možete pročitati
dokument o izdavačkoj etici i odgovornosti autora i redakcije. Molimo Vas da primerak dokumenta preuzmete ovde.

 

 
Copyright Transfer Agreement

      Na ovoj strani
se nalazi ugovor koji svaki od autora treba da potpiše sa UG Philología. Molimo Vas da primerak ugovora preuzmete ovde.

 


 

[1] Lična imena preuzeta iz drugih jezika potrebno je transliterovati na srpski jezik prema važećim pravilima. Izuzetno koristan priručnik za anglicizme je Novi transkripcioni rečnik engleskih ličnih imena Tvrtka Prćića, Novi Sad, Prometej, 1998.


 
Broj I  
 


Dodatak prvom broju 

Broj IIDodatak drugom broju 

Broj III  

Dodatak trećem broju (mozaik radova iz metodike i didaktike, *. pdf format)

Broj IV  

Dodatak četvrtom broju (*.pdf format)

 

Broj V

Broj VI

Broj VII

 

Broj VIII

Broj IX  

Broj X  

Broj XI  

Broj XII  

Broj XIII/XIV  

Broj XV   broj15

Broj XVI   broj16

Broj XVII   broj17

 

 

Vrh strane

Početna stranaO namaStatutCiljeviČlanoviPublikacijeProjektiPreporučujemoKontaktiSaradnjaEnglish